Изграждаме различни системи за пожарогасене, които имат за цел осигуряване на защитата от разпространение и погасяване на пожара. С използване на различни пожарогасителни агенти – вода, въглероден двуокис, инертен газ, газова смес, прахообразни агенти, аерозоли, в зависимост от защитавания обект.

11

пожарогасене